من برای متنفر بودن از کسانی که مرا دوست ندارند وقت ندارم

زیرا درگیر دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارند.....