درست ترین شکل عشق آن است که شما چگونه با یک فرد رفتار می کنید نه اینکه در باره وی چه احساسی دارید.