برای دانلود آهنگ صدای بارون  از ناصر عبدالاهی   اینجا کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ بی توم تاویت  از ناصر عبدالهی  اینجا   کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ نرد ز یادوم  از ناصر عبدالاهی اینجا  کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ مادر پیر از ناصر عبدالاهی  اینجا کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ مهمانی از ناصر عبدالاهی اینجا کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ گل خاکسترین از ناصر عبدالاهی اینجا کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ نور عشق  از ناصر عبدالاهی  اینجا  کیلیک  کنید.

برای دانلود آهنگ دللکم از ناصر عبدالاهی  اینجا کیلیک کنید.