زندگی بار گرانی است

که بر پشت پریشانی تست

کار آسانی نیست

نان در آوردن و غم خوردن و عاشق بودن

پدرم

کمرم از غم سنگین نگاهت خم باد