تحقیق در لغت به معنای جستجو و یافتن حقیقت و تلاش در جهت کشف روابط بین علت و معلول می باشد. تحقیق می تواند به منظور حل مسائل روزمره، تا مباحث و فرضیات پیچیده علمی مورد استفاده قرار گیرد که می بایست به شیوه ای علمی و صحیح بیان گردد. یکی از الزامات آغاز یک کار و منجمله انجام تحقیق، به دست آوردن آگاهی و بینش کافی در مورد آن کار می باشد. لذا ضروریست محقق با خصوصیات اصلی تحقیق آشنا گردد. دیدگاه برخی افراد از تحقیق، تنها مطالعه کتب و مقالات موجود و در نهایت جمع آوری مطالب مورد نیاز می باشد. در حالیکه این کار تنها یک گزارش نویسی ساده بوده و معمولاً مطلب مهمی به اطلاعات موجود اضافه نمی کند. برخی نیز به منظور با اهمیت جلوه دادن مطالب جمع آوری شده، نتایج قابل توجه اما کلی را در انتهای گزارش اضافه می کنند تا به درجه اهمیت مطلب بیافزایند. هرچند هیچ یک از این موارد، تحقیق نمی باشد، لیکن گزارش نویسی می تواند مقدمه ای برای انجام تحقیق بوده و روحیه جستجو، جمع آوری و تنظیم اطلاعات را در محقق پرورش دهد. ……