برای راه رفتن روی آب بایدسرعت حداقل  80 کیلومتر بر ساعت و سطح تماس با آب حداکثر  1 اینچ مربع باشد (آیا می توانید با محاسبه آنرا ثابت کنید؟)