1. مرد را به عقلش نه به ثروتش

2. زن را به وفایش    نه  به جمالش
3.
  دوست را به محبتش نه به کلامش
4. عاشق را به صبرش نه به ادعایش

5. مال را به برکتش نه به مقدارش
6. خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
7.  اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش
8.  غذا را به کیفیتش نه به کمیتش
9. درس را به استادش نه به سختیش
10. دانشمند را به علمش نه به مدرکش
11. مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش
12. نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش
13. شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش
14. دل را به پاکیش نه به صاحبش
15.
 سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش

کد موزیک