آهنگ سیمای قلب من از استینگ Shape of my heart

"استینگ" خواننده ی انگلیسی این آهنگ از گروه "پلیس" متولد ۱۹۵۱ است.
آهنگ shape of my heart "سیمای قلب من" در سال ۱۹۹۴ و در تیتراژ پایانی فیلم "Léon" منتشر شد.

 

He deals the cards as a meditation

با اندیشه ورق ها را بر می زد

 

And those he plays never suspect

و کسانی  که بازی می کردند هیچوقت به او مظنون نمیشدند

 

He doesn't play for the money he wins

او بخاطر پولهایی که می برد بازی نمیکرد

 He doesn't play for the respect

او برای احترام بازی نمیکرد

 He deals the cards to find the answer

او ورق ها را بر می زذ تا جوابی بیابد

 

The sacred geometry of chance

برای بدست آوردن شانسهای مقدسش

 

The hidden law of probable outcome

برای قوانین مخفی اتفاقات احتمالی

 

The numbers lead a dance

اعداد انگار میرقصیدند

 

I know that the spades are the swords of a soldier

میدانم که "خالهای پیک" شمشیرهایی هستن برای سربازی

 

I know that the clubs are weapons of war

میدانم که "خالهای گشنیز" اسلحه ای ست برای جنگ

 

I know that diamonds mean money for this art

میدانم که  "خالهای خشت" برای این جادو حکم سرمایه اند

But that's not the shape of my heart

اما سیمای قلب من این گونه نیست

He may play the jack of diamonds

او ممکن است که  سرباز خشت را بردارد

He may lay the queen of spades

ممکن است  بی بی پیک را بندازد

He may conceal a king in his hand

ممکن است شاه را در  دستش پنهان کند

While the memory of it fades

تا ذهن بقیه را منحرف کند

 I know that the spades are the swords of a soldier

میدانم که "خالهای پیک" شمشیرهایی هستن برای سربازی

I know that the clubs are weapons of war

میدانم که "خالهای گشنیز" اسلحه ای ست برای جنگ

 I know that diamonds mean money for this art

میدانم که  "خالهای خشت" برای این جادو حکم سرمایه اند

 But that's not the shape of my heart

اما سیمای قلب من این گونه نیست

 That's not the shape, the shape of my heart

اما سیمای قلب من این گونه نیست, نه

And if I told you that I loved you

اگر بگویم که دوستت دارم

 

You'd maybe think there's something wrong

ممکن است فکر کنی چیزی اشتباه است

I'm not a man of too many faces

من مردی هزار چهره نیستم

 The mask I wear is one

من همیشه یک چهره دارم

Those who speak know nothing

آنان که حرف می زنند هیچ نمی دانند

And find out to their cost

و بهایشان را کشف می کنند

Like those who curse their luck in too many places

مثل آنها که همه جا به شانسشان لعنت می فرستند

And those who fear are lost

کسانی که بخاطر ترس شکست می خورند

 I know that the spades are the swords of a soldier

میدانم که "خالهای پیک" شمشیرهایی هستن برای سربازی

I know that the clubs are weapons of war

میدانم که "خالهای گشنیز" اسلحه ای ست برای جنگ

 I know that diamonds mean money for this art

میدانم که  "خالهای خشت" برای این جادو حکم سرمایه اند

But that's not the shape of my heart

اما سیمای قلب من این گونه نیست

That's not the shape, the shape of my heart

اما سیمای قلب من این گونه نیست, نه

/ 0 نظر / 38 بازدید