تمرکز روی هدف (از برایان تریسی)

ازتمام توانتان استفاده کنید

 • کناری بایستیدوزندگی خودراتحلیل کنیدوکارهای غیرمفید راباشجاعت کناربگذارید.
 •   بااطلاعاتی که اکنون دارم اگرازابتداشروع کنم آیاحاضرم همین کارراانتخاب کنم؟

                        درآمدوفراغت خودرادوبرابرکنید

 • 20درصدازکارهای شمابیش از80 درصدارزش کلیه فعالیتهای شمارادربردارند.
 • همان ها رابیابید وبقیه رابا اقتدارحذف کنید یا به دیگران بسپارید.

روی هرچه تمرکزکنید در همان زمینه رشدمی کنید

 • این رابپذیرید که بهبود خودبه خود صورت می گیرد. فقط کافی است فعالیتهای مهم خودراتحت توجه خود قراردهید تا پیشرفت کنند.

 

قانون بازده مضاعف رابه یاد داشته باشید

 • هرچه بیشتربرارزشمندترین کارها تمرکزکنید. درآنها متبحرترشده وآنها وقت کمتری ازشما خواهند گرفت. ودرنتیجه بیشترکار خواهید کرد.

 

فرمول برنده رابه کــــاراندازید

 • ساده کنید یعنی متوقف کردن حداکثرممکن کارهای کم ارزش (باتفکرپایه ای)
 • استفاده ازاهرم ازقبیل  

          دانش دیگران، انرژی دیگران، پول دیگران، موفقیتهای دیگران،  شکستهای دیگران، ایده های دیگران، ارتباط بادیگران

 • سریع بودن: .دراین دنیای شلوغ اگرکندی کنید درجاخواهیدزد.
 •   پیشرفت تصاعدی: یعنی کارکردن باافرادی که مهارتهای مکمل شمارادارند:

              یابامدیریت برگروهی ازمهارتها، یاباتشکیل گروهی ازمهارتها

 

کارایی خودرادوبرابرکنید

 • چه کارهایی باید انجام شوند؟ و چگونه باید انجام شوند؟ وچه موقع باید انجام شوند؟
 • هر1دقیقه که صرف برنامه ریزی شود معادل 10دقیقه صرفه جویی دراجرای آن  است.
 • بعضی  کارها "مهم " وبعضی کارها"اضطراری" هستند.
 • کارهایتان رااولویت بندی کنید بامعیار"پیامدهای" انجام یا عدم انجام آنها.

 

زندگی تان راساده کنید

 • تعداد کارهای قابل انجام درمحل کارراکاهش دهید.
 • قانون پیچیدگی می گوید: درجهً پیچیدگی هرکاری برابراست بامربع تعدادمراحل آن.
 •  مواظب باشید: پیچیده کردن امورساده است ولی ساده کردن آنها پیچیده است.
 • هنگام ساده کردن کار کاهش تعداد مراحل کارباتصاعد حسابی است ولی کاهش در پیچیدگی آن با تصاعد هندسی است .
 • مثلاْ یک کاررا اگریک نفرانجام دهد درجه پیچیدگی آن1است. واگرهمان کاررادونفرانجام دهندپیچیدگی آن 2نیست بلکه 4است. واگرسه مرحله ای شود درجهً پیچیدگی 9خواهدبود .

 

شما همان خواهیدشدکه بیشترمواقع به آن فکرمی کنید

 • مردم موفق بیشترمواقع درموردآن چیزهایی فکرمی کنند که می خواهند، به دلیل همین تمرکز فکری آنها بسیارموفق ترازافرادی عادی هستند. اماافراد ناموفق بیشتردرباره آنچه که نمی خواهند بحث وگفتگومی کنند مثلا ازچه کسی ناراحتندو... .
 • "مارتین سلیگمن" ازدانشگاه پنسیلوانیا مصاحبه هایی با350،000 نفردرطول یک دوره بیست ساله انجام داده تابفهمدآ‌نهابیشتراوقات درباره چه چیزی فکرمی کنند. یافته هایش رادرپرفروش-  ترین کتاب سال به نام "خوش بینی اکتسابی" خلاصه کرد. نتیجه آن بودکه افراد موفق درمقایسه  با افرادعادی خوش بین ترهستند.

                                                      ودرپایان

 • فقط  20٪ازفعالیتهای شما =80 ٪درآمدشما

قانون 80=20

 

/ 1 نظر / 26 بازدید