آهنگ فداکاری از التون جان Sacrifice by Elton John

Sacrifice

It’s a human sign

این نشانه ای است از انسانیت

When things go wrong

هنگامی که کارها نادرست پیش می رود

when the scent of her lingers

وقتی بوی خوش او باقی می ماند…

 

 And temptation’s strong

و وسوسه قدرت می گیرد

Into the boundary

درون مرزهای ذهن

Of each marreid man

هر مرد متاهلی

Sweet decide comes calling

ندای شیرین وسوسه به گوش میرسد

And negativity lands

و افکار منفی فرود می آیند

Cold cold heart

قلب سرد سردم

Hard done by you

به دست تو سنگ شده

Some things look better baby

بعضی چیزها بهتر بنظر می رسد عزیزم

Just passing through

فقط گذر کردن به آرامی 

And it’s no sacrifice

و این اصلا فداکاری نیست

Just a simple word

تنها کلمه ایست ساده

It’s two hearts living

زندگی دو قلب در کنار هم است

In two separate worlds

در دو دنیای متفاوت

But it’s no sacrifice

ولی این اصلا فداکاری نیست

No sacrifice

فداکاری نیست

It’s no sacrifice at all

این به هیچ وجه فداکاری نیست

Mutual misunderstanding

سوء تفاهم دو جانبه

After the fact

پس از درک حقیقت

Sensitivity builds a prison

حساسیت زندانی بنا می کند

In the final fact

در پرده آخر

We lose direction

راه خود را گم می کنیم

No stone unturned

هیچ خشتی بر جای نمی ماند

No tears to damn you

اشکی برای نفرینت نمی ریزم

When jealousy burns

وقتی آتش حسادت شعله ور می شود

Cold cold heart

قلب سرد سردم

Hard done by you

به دست تو سنگ شده

some things look better baby

بعضی چیزها بهتر بنظر می رسند عزیزم

Just passing thtough

گذر کردن به آرامی 

And it’s no sacrifice

و این اصلا فداکاری نیست

Just a simple word

تنها کلمه ایست ساده

It’s two hearts living

زندگی دو قلب در کنار هم است

In two separate worlds

در دو دنیای متفاوت

But it’s no sacrifice

ولی این اصلا فداکاری نیست

No sacrifice

فداکاری نیست

It’s no sacrifice at all

این به هیچ وجه فداکاری نیست

/ 2 نظر / 77 بازدید

درود بسیار خوب بود . بهتر است هر کس با شعر وسرود دیگر احساس های مردمان جهان آشنا شود .

مهناز

پیام شهر فداکاری التون چیست؟ سپاسگزارم