اهمیت چاپ مقاله در مجلات علمی معتبر و ISI

مجلات معتبر علمی معمولا به صورت دوره‌ای از 4 تا 12 شماره در سال چاپ می شوند. رسالت این مجلات چاپ مقاله‌های علمی وکمک به گسترش و اشاعه اطلاعات و نتایج پژوهش‌ها درباره پیشرفت‌های موجود در یک حوزه علمی است.

مقاله علمی توسط یک محقق یا گروه محققین نوشته می‌شود .یک مقاله پژوهشی معمولا شامل موارد زیر است: عنوان، نام و مشخصات نویسنده، چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، پیشینه پژوهش، روش شناسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، نتیجه گیری، فهرست منابع. 

مجله‌های علمی معمولاً توسط متخصصان موضوعی مورد داوری (Peer Review) قرار می‌گیرند.مجلات علمی بر اساس معیاری موسوم به ضریب تأثیرگذاری (Impact Factor) که مبتنی بر میزان استناد به آنهاست مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می‌گیرند. امروزه کمیت و کیفیت مقالات و مجلات علمی منتشر شده در یک کشور به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی و اعتبار علمی آن کشور در سطح بین‌المللی به حساب می آید. بنابر این یکی از عوامل اصلی پیشرفت هر کشور میزان تولید و تأثیر انتشارات علمی آن کشور می تواند باشد. مجلات علمی از ابزارهای مهم شکوفایی صنعت و فناوری بشمار می روند. زیرا از طرفی بین مجامع علمی و محققین ارتباط برقرار می‌ کنند و از سوی دیگر علم را از بخش‌های دانشگاهی و تحقیقاتی به حوزه صنعت و تولید منتقل می کنند.

در حقیقت مجلات  علمی می توانند  رابط بین دانشگاه و صنعت باشند. متاسفانه گاها در کشورهای غیر پیشرفته این ارتباط ضعیف بوده و رشد علمی آنها کم ارتباط با توسعه یافتگی و پیشرفت تکنولوژی آنها است. 

/ 0 نظر / 33 بازدید